ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

200 ศาสนา (Religion)

         
         

200 ศาสนา (Religion)(Book)

210 ปรัญาและทฤษฎีของศาสนา (Philosophy & Theory of Religion)

220 ไบเบิล (Bible)

230 เทววิทยาตามแนวคริสตศาสนา (Christianity Christian Theology )

240 ศิลธรรมของชาวคริสเตียน การเสียสละอุทิศเพื่อศาสนา (Christian Moral & Devotional Theology)

250 คริสตศาสนาในท้องถิ่นและระเบียบแบบแผนปฎิบัติ (Christian Orders & Local Church)

260 สังคมชาวคริสต์ และเทววิทยาทางศาสนา(Social & Ecclesiastical Theology)

270 ประวัติคริสตศาสนา(History of Christianity & Christian Church)(Book)

280 นิกายต่างๆในคริสตศาสนา (Christian Denominations & Sects)(Book)

290 ศาสนาเปรียบเทียบและศาสนาอื่นๆ (Comparative Religion & Other Religions)

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC.
Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are
registered trademarks of OCLC
Revised:March 2013


Send comments to wachum49@hotmail.com