ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

600    Technology หมวดเทคโนโลยี

         
         

600    Technology เทคโนโลยี

610    Medical sciences, Medicine แพทยศาสตร์

620     Engineering & allied operations วิศวกรรมศาสตร์

630    Agriculture เกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

640    Home economics & family living คหกรรมศาสตร์และชีวิตครอบครัว

650     Management & auxiliary services การจัดการธุรกิจ

660     Chemical engineering วิศวกรรมเคมี และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

670    Manufacturing โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ

680     Manufacturing for specific uses โรงงานผลิตของใช้เพื่อประโยชน์บางอย่าง

690     Buildings การก่อสร้าง

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC.
Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are
registered trademarks of OCLC
Revised:March 2013


Send comments to wachum49@hotmail.com