ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

100 หมวดปรัชญา
Philosophy and Psychology

         
         

100    ความเป็นมาของปรัชญา (Philosophy)

100    ปรัชญาทั่วๆไป

110    อภิปรัชญา (Metaphysics)

120    ทฤษฏีแห่งความรู้ ความเป็นเหตุผล ความเป็นมนุษย์ (Epistemology, causation, humankind)

130    จิตวิทยานามธรรม (Paranormal Phenomena )

140    ความคิดทางปรัชญาเฉพาะกลุ่ม (Evaluation)

150    จิตวิทยา (Psychology)

160    ตรรกศาสตร์ ตรรกวิทยา(Logic)

170    จริยศาสตร์ ศีลธรรม(Ethics)

180    ปรัชญาสมัยโบราณ ปรัชญาสมัยกลาง ปรัชญาตะวันออก (Ancient, mediaeval, Oriental philosophy)

190    ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม่(Modern western philosophies)

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC.
Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are
registered trademarks of OCLC
Revised:March 2013


Send comments to wachum49@hotmail.com