ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

000 Generalities หมวดเบ็ดเตล็ด

         
         

000 Generalities

ความรู้ทั่วไป

000 Generalities

ความรู้ทั่วไป
Includes: reference, computing, the Internet, library and information science,
museums, news, publishing.

010 Bibliography
บรรณานุกรมและแค็ตตาล็อก
Includes: guides on citing references

020 Library and information sciences

บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
Includes: library home pages, library operations, digital libraries.
See also LIS subject terms, library catalogues

030 General encyclopaedic works
หนังสือรวบรวมความรู้ทั่วไป สารานุกรม
Includes: encyclopaedia, thesauri, dictionaries

040 Not assigned or no longer used
ยังไม่กำหนดใช้

050 General serial publications

สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร และดรรชนีของสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ดรรชนีวารสาร

060 General organisations and museology
องค์การต่างๆและพิพิธภัณฑวิทยา
Includes: virtual tours of museum exhibits

070 Documentary media,educational media,News media,
journalism, publishing
วารสารศาสตร์ การพิมพ์
Includes: booksellers and electronic publishing

080 General collections
รวมเรื่องทั่วไปที่ไม่อาจจัดลงในหมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งได้
Includes: collections of online books, texts, journals and magazines

090 Manuscripts, rare books, other rare printed materials
หนังสือต้นฉบับตัวเขียนและหนังสือหายาก

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC. Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are registered trademarks of OCLC
Revised:March 2009


Send comments to Chumpot@hotmail.com