ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

900 Geography & History
ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวิชาที่เกี่ยวข้อง

         
         

900    Geography & History ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และวิชาที่เกี่ยวข้อง

910    Geography & travel ภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยว

920    Biography, genealogy, insignia ชีวประวัติ ประวัติบุคคล วงศ์ตระกูล เครื่องราชอิสริยาภรณ์

930    History of ancient world ประวัติศาสตร์โลกสมัยโบราณ จนถึงประมาณ ค.ศ.499

940    General history of Europe ประวัติศาสตร์ยุโรป ยุโรปตะวันตก

950    General history of Asia [Orient, Far East] ประวัติศาสตร์เอเชีย ตะวันออก ตะวันออกไกล

960    General history of Africa ประวัติศาสตร์แอฟริกา

970    General history of North America ประวัติศาสตร์อเมริกาเหนือ

980    Hellenic literatures, General history of South America ประวัติศาสตร์อเมริกาใต้

990    General history of other areas ประวัติศาสตร์ส่วนอื่นๆของโลก บริเวณนอกโลก หมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC.
Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are
registered trademarks of OCLC
Revised:March 2013


Send comments to wachum49@hotmail.com