ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

700    Arts and Entertainment
หมวดศิลปะและการบันเทิง

         
         

700    Arts and Entertainment ศิลปะ วิจิตรศิลป์ มัณฑณศิลป์

710    Civic and landscape art ภูมิสถาปัตย์ การออกแบบบริเวณพื้นที่

720     Architecture สถาปัตยกรรม

730    Plastic art sculpture ประติมากรรมและศิลปะพลาสติก

740    Drawing and decoratives การวาดเขียนและศิลปะตกแต่ง

750     Painting and paintings จิตรกรรม การเขียนภาพ

760     Graphic art Printmarking treatment ศิลปะการพิมพ์ ศิลปะกราฟฟิก

770    Photography and photographs การถ่ายภาพ และภาพถ่าย

780     Music ดนตรี

790     Recreational and performing arts นันทนาการ ศิลปะการแสดง

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC.
Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are
registered trademarks of OCLC
Revised:March 2013


Send comments to wachum49@hotmail.com