ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

400 Language ภาษาศาสตร์

         
         

400    ภาษาทั่วๆไป Language

410    ภาษาศาสตร์ Linguistics

420    ภาษาอังกฤษ English

430    ภาษาเยอรมัน Germanic languages [German]

440    ภาษาโรมานซ์ Romance languages [French]

450    ภาษาอิตาเลียน โรมาเนียน Italian, Romanian, Rhaeto-Romanic

460    ภาษาสเปน Spanish & Portuguese languages

470    ภาษาละติน Italic languages [Latin]

480    ภาษากรีก Hellenic languages [Classical Greek]

490    ภาษาอื่นๆ Other languages

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC.
Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are
registered trademarks of OCLC
Revised:March 2013


Send comments to wachum49@hotmail.com