ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

500 Natural sciences and mathematics
หมวดวิทยาศาสตร์

         
         

500    Natural sciences & mathematics (วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ คณิตศาสตร์)

510   Mathematics (คณิตศาสตร์)

520    Astronomy & allied sciences (ดาราศาสตร์)

530    Physics (ฟิสิกส์)

540    Chemistry & allied sciences (เคมี)

550    Earth sciences (โลกวิทยา)

560    Paleontology Paleozoology (บรรพชีวินวิทยา)

570    Life sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต)

580    Botanical sciences (พืช พฤกษศาสตร์)

590    Zoological sciences (สัตววิทยา)

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC.
Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are
registered trademarks of OCLC
Revised:March 2013


Send comments to wachum49@hotmail.com