ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาตลอดชีวิต วิทยพัฒนาเด็กไทยในท้องถิ่น***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

800 วรรณกรรมและวรรณคดี
(Literature & rhetoric)

         
         

800    Literature วรรณคดี

810    American literature in English วรรณคดีอเมริกันที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ

820    English & Old English literatures รรณคดีภาษาอังกฤษเก่า(แองโก-แซ็กซอน)

830    Literatures of Germanic languages วรรณคดีเยอรมัน และวรรณคดีภาษาตระกูลเยอรมัน

840    Literatures of Romance languages วรรณคดีฝรั่งเศส และวรรณคดีภาษาตระกูลโรมานซ์

850    Italian, Romanian, Rhaeto-Romanic literaturesวรรณคดีอิตาลี

860    Spanish & Portuguese literaturesวรรณคดีสเปน และวรรณคดีโปรตุเกส

870    Latin & Old Latin literaturesวรรณคดีละติน

880    Hellenic literatures, Classical Greek วรรณคดีกรีกโบราณ

890    Literatures of other languages วรรณคดีภาษาอื่นๆ

อ่านนวนิยายฉบับออนไลน์ (e-Novel) ได้จาก ที่นี่

อ่านนวนิยายเอกของโลกฉบับออนไลน์ (e-Novel) ได้จาก ที่นี่

 


Copyright
All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC.
Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey are
registered trademarks of OCLC
Revised:March 2013


Send comments to wachum49@hotmail.com