ห้องสมุดพกพาอิเล็กทรอนิกส์
TRRC4.0
Thai Ready Removable Cybrary 4.0

***ร่วมสร้างองค์ความรู้ สู่การศึกษาจัดการความรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต***


000 หมวดเบ็ดเตล็ด
(Generalities)

100 หมวดปรัชญา
(Philosophy)

200 หมวดศาสนา
(Religion)

300 หมวดสังคมศาสตร์
(Social Sciences)

400 หมวดภาษาศาสตร์
(Language)

500 หมวดวิทยาศาสตร์
(Pure Sciences)

600 หมวดเทคโนโลยี
(Technology)

700 หมวดศิลปะ
(The Arts)

800 หมวดวรรณคดี
(Literature)

900 หมวดประวัติศาสตร์
(Geography & History)


Home

   

ปรัชญาของห้องสมุดโรงเรียนในฝันที่ว่า"ช่วยสร้างองค์ความรู้ให้เกิดขึ้นกับเด็กไทย สู่การศึกษาตลอดชีวิต"ทำให้ห้องสมุดโรงเรียนในโครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝัน (ห้องสมุดพกพา) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ตระหนักถึงภารกิจที่จะต้องให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆโดยไม่มีขอบเขตจำกัดในเรื่องของเวลา สถานที่ และระยะทาง

โครงการห้องสมุดโรงเรียนในฝันจึงได้จัดบริการค้นข้อมูลในลักษณะของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ค้นด้วยระบบทศนิยมของดิวอี้ ซึ่งเป็นระบบการให้ความรู้ในสาขาวิชาทุกสาขาวิชา ห้องสมุดทั่วโลกส่วนใหญ่ใช้ระบบนี้ในการให้ผู้ใช้ห้องสมุดค้นหาความรู้จากทรัพยากรสารนิเทศที่มีอยู่ในห้องสมุด ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ช่วยจัดทำโครงสร้างของห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ในเบื้องต้น เพื่อให้อาจารย์ นักเรียน ตลอดจนบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ใช้บริการค้นคว้าข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมาย โดยการเลือกข้อมูลในแต่ละหมวดหมู่ได้ตามที่ต้องการ

ความรู้ทั้งหมดในปัจจุบันสามารถสืบค้นได้ในโลกของห้องสมุดความรู้ในโลกดิจิตอล (Cybrary)ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้อยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต จะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย สามารถศึกษาค้นข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง และจากคำตอบที่ได้รับจากสภาพของข้อมูล ที่หลากหลาย และจัดทำขึ้นเองทั้งส่วนตัวและภายในโรงเรียนคงจะมีส่วนให้ผู้ใช้ข้อมูลเกิดความรู้และสามารถสร้างองค์ความรู้ และเกิดกระบวนการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองได้ได้ตลอดเวลา

ในการจัดทำห้องสมุดพกพาอิเล็กทรอนิกส์ (TRRC4.0) ครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาและตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการที่ให้คนในประเทศไทนเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 การจัดทำที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ นักศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิเทศศาสตร์ ทุกชั้นปี นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา และบรรณารักษ์จากห้องสมุดโรงเรียนต่างๆทั้งจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดอื่นๆที่เข้าร่วมโครงการห้องสมุดในฝัน จึงขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการสร้างห้องสมุดพกพาอิเล็กทรอนิกส์นี้ทุกท่าน

ขอขอบคุณคณะผู้ดำเนินการจัดทำและให้บริการค้นสารสนเทศที่สำคัญ คือ คณะผู้จัดทำวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ที่ห้องสมุดของเราได่้นำเนื้อหาสาระมาจัดขึ้นชั้นหนังสือ แหล่งให้บริการการค้นสารสนเทศจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วโลก และขอขอบคุณ OCLC ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การจัดหมวดหมู่ระบบทศนิยมของดิวอี้ที่ห้องสมุดของเราได้ใช้ในการจัดหมวดหมู่ตามที่ห้องสมุดทั่วโลกได้ใช้กันอยู่ ทำให้ผู้ใช้บริการได้ประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าในห้องสมุดที่เป็นมาตรฐานสากล

ขอขอบคุณเจ้าของผลงานสารสนเทศทุกท่านที่อนุญาตให้นำผลงานมาเผยแพร่ในห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งนี้ งานเขียนผลงานต่างๆได้รับการคุ้มครองสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิทางปัญญา โดยลิขสิทธิยังเป็นของผู้เขียนผลงานนั้นๆ คณะผู้ดำเนินการจัดทำห้องสมุดอิเล็กทรินกส์มีความยินดีและอนุญาตให้ทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น และขอความร่วมมือจากผู้ใช้ข้อมูลทุกท่านกรุณาให้เกียรติผู้เขียนผลงาน โดยอ้างชื่อผู้เขียน หรือแหล่งให้บริการนั้นๆทุกครั้งที่ทำการเผยแพร่ต่อ กรุณาอย่านำส่วนหนึ่งส่วนใดไปเผยแพร่ต่อในทางธุรกิจก่อนได้รับอนุญาต ขอขอบคุณผู้ใช้ข้อมูลที่ใช้บริการทุกท่าน

มีข้อเสนอแนะการให้บริการใดๆ กรุณาติดต่อบรรณารักษ์โครงการห้องสมุดพกพาอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่ wachum49@hotmail.com หรือ tnoppawan@hotmail.com

โครงการห้องสมุดพกพาอิเล็กทรอนิส์ (TRRC4.0)

สิงหาคม 2560

 

All copyright rights in the Dewey Decimal Classification system are owned by OCLC.
Dewey, Dewey Decimal Classification, DDC and WebDewey
are registered trademarks of OCLC.
Revised:August 2017

Send comments to wachum49@hotmail.com