รวมผลงาน รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

***ความรู้คืออำนาจ เรียนและค้นคว้าให้สนุกในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำนำ

ผลงานวิจัย

หนังสือ

วารสาร

หนังสือพิมพ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทความ

ผลงานอื่นๆ

รวมภาพ

ถามมาตอบไป

FAQ

แนะนำผู้เขียน


Home

ผลงานวิจัย

การพัฒนารูปแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการสำหรับวิชาศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
DEVELOPMENT OF AN INTEGRATED CURRICULUM AND INSTRUCTINAL MODEL FOR GENERAL EDUCATION SUBJECTS IN RAJABHAT UNIVERSITIES

บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

รายการอ้างอิง

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือและประเมินความเหมาะสมรูปแบบ
ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ภาคผนวก ค
รายการเอกสาร การศึกษาและวิเคราะห์สภาพการจัดการ วิชาศึกษาทั่วไป
ในประเทศสหรัฐอเมริกา
ภาคผนวก ง
รายการเอกสาร การศึกษาและวิเคราะห์สภาพการจัดการ วิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยเอกชน
ภาคผนวก จ
รายการเอกสาร การศึกษาและวิเคราะห์สภาพการจัดการ วิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยของรัฐ
ภาคผนวก ฉ
รายการเอกสาร การศึกษาและวิเคราะห์สภาพการจัดการ วิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคผนวก ช
ตัวอย่างแผนบริหารการสอน

 


Send comments to Chumpot@hotmail.com
Copyright © 2008
Revised:May 2008