รวมผลงาน รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

***ความรู้คืออำนาจ เรียนและค้นคว้าให้สนุกในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำนำ

ผลงานวิจัย

หนังสือ

วารสาร

หนังสือพิมพ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทความ

ผลงานอื่นๆ

รวมภาพ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ถามมาตอบไป

FAQ

แนะนำผู้เขียน


Home

บทความจากหนังสือพิมพ์

บทความจากหนังสือพิมพ์ตามรายการบรรณานุกรมที่ปรากฎรายการข้างล่างนี้ ผมได้เขียนขึ้น ในช่วงที่ผมทำงานเป็นนักหนังสือพิมพ์ (ปี พ.ศ. 2514-2522) ถ้ามีโอกาสจะถ่ายทำสำเนาเพื่อเผยแพร่เป็นฉบับเต็มตามต้นฉบับต่อไป

จุมพจน์ วนิชกุล.(19 ตุลาคม 2530). ข้อมูลเรื่องเขื่อนน้ำโจน:
รัฐบาลตัดสินใจอย่างไร. มติชน, 6.
จุมวนิช พจนกุล. (7 ธันวาคม 2532). ระบบสารนิเทศแห่งชาติ:
รัฐบาลกระตือรือร้นแค่ไหน. กรุงเทพธุรกิจ, 4.
-----. (24 พฤศจิกายน 2532). สื่อข้อมูล:
ที่มาแห่งการตัดสินใจของผู้บริหาร. กรุงเทพธุรกิจ, 4.
-----. (17 พฤศจิกายน 2532). อำนาจข้อมูล.
กรุงเทพธุรกิจ, 4.
Chumpot Wanichagul. (January 25, 1976). Profit ...
and the education business. The Voice of the Nation, 6.
-----. (May 16, 1976). With a little help from Mao.
The Voice of the Nation, 4.
-----. (June 20, 1976) . Fight the filth.
The Voice of the Nation,5,10.
-----. (August 16,1976). Knowledge through books
at the wats. The Voice of the Nation,3.
-----. (August 1977). Introducing the nation's new
education plan. The Voice of the Nation, 23-24.
(Midyear Review Edition)
-----. (Sepember 4,1977). Fame comes to young amatuer
Thai artist. The Nation Review, 6.
-----. (December 25, 1977). What being done about
our education policy. The Nation Review, 3.
-----. (October 22,1978). Fame has changed Prateep's
life-style. The Nation Review, 5.
-----. (November 18, 1978). Non-formal education to help
Thailand read and write. The Nation Review, 10,14.

 


Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright © 2012
Revised:May 2012