รวมผลงาน รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

***ความรู้คืออำนาจ เรียนและค้นคว้าให้สนุกในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำนำ

ผลงานวิจัย

หนังสือ

วารสาร

หนังสือพิมพ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทความ

ผลงานอื่นๆ

รวมภาพ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ถามมาตอบไป

FAQ

แนะนำผู้เขียน


Home

บทความ

บทความตามที่ปรากฎรายการข้างล่างนี้ ผมได้เขียนลงในหนังสือซึ่งได้ขอบทความของผมลงตีพิมพ์เผยแพร่ ในโอกาสแรกผมขอเสนอในรูปแบบบรรณานุกรมไปก่อน ตั้งใจจะถ่ายทำสำเนาและให้อ่านเป็นบทความเต็มตามต้นฉบับต่อไป

จุมพจน์ วนิชกุล. (2530). การจัดหาเอกสารข้อมูล.
กรุงเทพมหานคร: ศูนย์เอกสารเพื่องานพัฒนาชนบท
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (เอกสารประกอบการบรรยาย
เรื่อง การจัดหาเอกสารข้อมูลระหว่าง วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2530
ณ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
-----. (2531). การเขียนรายการอ้างอิง. ใน คู่มือการเขียน
ผลงานทางวิชาการ (หน้า 45-63). กาญจนบุรี:
ฝ่ายเอกสารและตำรา สำนักส่งเสริมวิชาการ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี.
-----. (2534). การบริการและเผยแพร่สารนิเทศ. ใน
เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่องการบริการ และเผยแพร่สารนิเทศ
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่. กาญจนบุรี: คณะวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี.
-----. (2536). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถกับพระราชกรณียกิจทางการศึกษา.
ใน นานาทรรศนะทางการศึกษา
(หน้า19-31). กาญจนบุรี: วิทยาลัยครูกาญจนบุรี.
-----. (2537). การใช้เทคโนโลยีสารนิเทศในห้องสมุดประชาชน. ใน
การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานห้องสมุด (Appropriate technology
and library work)(หน้า 82 - 89).กรุงเทพมหานคร: สมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทย. (เอกสารวิชาการจัดพิมพ์เนื่องในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำปี 2537 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
ของสมเด็จพระเทพรัตรราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2537 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร)
-----. (2542). กาญจนบุรี,สถาบันราชภัฏ. ใน
สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 1
(หน้า 289 -291). กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์.
-----. (2542). เขาแหลม, เขื่อน. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ภาคกลาง เล่ม 2 (หน้า 726 -727).
กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.
-----. (2542). ศรีนครินทร์, เขื่อน. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ภาคกลาง เล่ม 13 (หน้า 6151-6154).
กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์.
-----. (2551).เครือข่ายความร่วมมือของห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ใน
รวมพลังสู่ความเป็นเลิศ: ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
ในทศวรรษใหม่ (หน้า 86-90).
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรังสิต. (เอกสารประกอบการสัมมนา
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกาา ครั้งที่ 26
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2551)

จุมพจน์ วนิชกุล และ เรณู เปียซื่อ. (2537). การนำเทคโนโลยีมาใช้บริการใน
ห้องสมุดประชาชน. ใน การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานห้องสมุด
(Appropriate technology and library work)(หน้า 90 - 116).
กรุงเทพมหานคร: สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. (เอกสารวิชาการ
จัดพิมพ์เนื่องในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2537
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 14 - 17 ตุลาคม 2537 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร)

 


Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright © 2012
Revised:May 2012