รวมผลงาน รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

***ความรู้คืออำนาจ เรียนและค้นคว้าให้สนุกในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำนำ

ผลงานวิจัย

หนังสือ

วารสาร

หนังสือพิมพ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทความ

ผลงานอื่นๆ

รวมภาพ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ถามมาตอบไป

FAQ

แนะนำผู้เขียน


Home

บทความจากวารสาร

บทความจากวารสารตามรายการบรรณานุกรมที่ปรากฎรายการข้างล่างนี้ ผมได้เขียนขึ้นเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ ส่วนใหญ่จะเป็นวารสารของ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ถ้ามีโอกาสจะถ่ายทำสำเนาเพื่อเผยแพร่เป็นฉบับเต็มตามต้นฉบับต่อไป

จุมพจน์ วนิชกุล. (มกราคม - มีนาคม 2527). แนะนำหนังสือและผลงานวิจัยใน
ห้องสมุดวิทยาลัยครูกาญจนบุรี. ข่าวสารการวิจัย, 1(1), 35-43.
-----. (เมษายน - มิถุนายน 2527). สภาพการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนของ
กรมการศึกษานอกโรงเรียน ในปัจจุบัน. วารสารห้องสมุด, 28, 26-71.
-----. (กันยายน 2528). ความทรงจำที่ยากจะลืม.
มนุษย์สาร,7(1), 32-38.
-----.(มกราคม 2530).การบริการห้องสมุดเพื่อการรู้หนังสือในประเทศไทย.
แควใหญ่, 4(2), 30-35.
-----. (กันยายน 2530). เหตุการณ์สะพานข้ามแม่น้ำแคว.
แควใหญ่, 5(1), 51-55.
-----. (มกราคม - มิถุนายน 2531). ข้อมูลเรื่องเขื่อนน้ำโจน
ข้อมูลชั้นดีของฝ่ายสร้าง ? มนุษยศาสตร์, 10(1), 112-116.
-----. (มกราคม - มิถุนายน 2531). ข้อมูลเรื่องเขื่อนน้ำโจน สิ่งที่ประชาชนควรรู้.
แควใหญ่, 5(2), 37-43.
-----. (มกราคม - มิถุนายน 2531). บรรณานุกรมข้อมูลเรื่องเขื่อนนำโจนเพื่อ
การวิจัย. ข่าวสารการวิจัย, 4(1), 49-55.
-----. (2531). สนเทศสังคม. ข่าวสารประชาสัมพันธ์แควใหญ่, 1,2.
-----. (เมษายน - มิถุนายน). ความเป็นมาของการจัดดำเนินงานภาพ
ในประเทศไทย. วารสารห้องสมุด, 26(2), 58-69.
-----. (มิถุนายน 2534). ธุรกิจบริการสารนิเทศเชิงพาณิชย์.
แควใหญ่, 9(1),24-46.
-----. (2544). อำนาจข้อมูลของคนตะวันตก: พึ่งรัฐหรือพึ่งตนเอง.
คนตะวันตก, 1(1),154-167.
-----. (กรกฏาคม - ธันวาคม 2550). พัฒนาการการส่งเสริมการรู้สารสนเทศใน
ต่างประเทศและในประเทศไทย. วารสารห้องสมุด, 51(2), 47-72.

 


Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright © 2012
Revised:May 2012