รวมผลงาน รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

***ความรู้คืออำนาจ เรียนและค้นคว้าให้สนุกในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำนำ

ผลงานวิจัย

หนังสือ

วารสาร

หนังสือพิมพ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทความ

ผลงานอื่นๆ

รวมภาพ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ถามมาตอบไป

FAQ

แนะนำผู้เขียน


Home

ผลงานอื่นๆ

ผลงานอื่นๆของผมเท่าที่ค้นได้ คือผลงานการแปลบทความ

บทความแปล

จุมพจน์ วนิชกุล. (กันยายน 2525). มาหาเวลาอ่านหนังสือกันเถอะ. แปลจาก

How to find time to read โดย Louis Shore.
บรรณสาร วค.กจ., 1, 5-8.
-----.(กันยายน 2526). ความทรงจำที่ยากจะลืม. แปลจาก
How do you forget the unforgettable โดย Cornelis B.Evers.
มนุษย์สาร, 7, 32-38.

 


Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright © 2012
Revised:May 2012