รวมผลงาน รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

***ความรู้คืออำนาจ เรียนและค้นคว้าให้สนุกในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำนำ

ผลงานวิจัย

หนังสือ

วารสาร

หนังสือพิมพ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทความ

ผลงานอื่นๆ

รวมภาพ

ถามมาตอบไป

FAQ

แนะนำผู้เขียน


Home

รวมผลงานการศึกษาดูงานและฝึกอบรมในประเทศสหรัฐอเมริกา

ผู้เขียนมีโอกาสได้รับประสบการณ์ทางด้านการฝึกอบรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาตร์ ณ ต่างประเทศเป็นครั้งแรก ณ San Jose State University รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2539

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ผู้เขียนและเพื่อนร่วมงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันราชภัฏแห่งอื่นๆอีกจำนวน คน เข้าร่วมรับการฝึกอบรม ในครั้งนี้

บรรยากาศในขณะเข้ารับการอบรม ทุกคนตั้งใจเรียนรู้เพื่อนำประสบการณ์มาพัฒนางานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสถาบันราชภัฏทั่วประเทศต่อไป

ประสบการณ์ที่ประทับใจคือการได้รับการฝึกอบรมจากคณาจารย์ชั้นนำจากมหาวิทยาลัยซานโฮเซและการศึกษาดูงาน

รวมภาพการศึกษาดูงานและฝึกอบรม ประเทศสหรัฐอเมริกา หน้า 1
รวมภาพการศึกษาดูงานและฝึกอบรม ประเทศสหรัฐอเมริกา หน้า 2
ตารางกำหนดการฝึกอบรม

ปิดหน้าต่างนี้

 


Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright © 2012
Revised:June 2012