รวมผลงาน รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

***ความรู้คืออำนาจ เรียนและค้นคว้าให้สนุกในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำนำ

ผลงานวิจัย

หนังสือ

วารสาร

หนังสือพิมพ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทความ

ผลงานอื่นๆ

รวมภาพ

ถามมาตอบไป

FAQ

แนะนำผู้เขียน


Home

รวมผลงานการศึกษาดูงานประเทศจีน

ผู้เขียนมีโอกาสได้พานักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาดูงานด้านการจัดการศึกษา ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2551

ผู้เขียนได้จัดทำโครงการโดยระบุว่าปัจจุบันการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ระบุให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาสาระจากการเรียนรู้และการปฏิบัติควบคู่กันไป กระบวนการเรียนการสอนเน้นในเรื่องการใช้เทคโนโลยี ประกอบการเรียนรู้และมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ปฏิบัติได้จริงในที่สถานที่ทำงานของผู้เรียน เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสาร และกำหนดทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้ง่าย นำสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันและสถานที่ทำงาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ในระดับหนึ่ง หากมีโอกาสศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยิ่งก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงกับการเรียนการสอนและการใช้ในหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น

สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะให้ประสบการณ์นักศึกษาในการก่อให้เกิดการเรียนรู้ในสภาพจริง จึงได้ดำเนินการเปิดการเรียน การสอนในรายวิชาที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำมาใช้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ตลอดจนนำมาใช้ปรับปรุงหน่วยงานต่อไป จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการนี้ เพื่อตอบสนองนโยบายดังกล่าว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอน อาจารย์และนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสาสรสนเทศและสามารถนำไปพัฒนาองค์กรของตนเองได้

2. เพื่อเป็นการแสวงหาความรู้ความเข้าใจในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบได้

3. เพื่อศึกษารูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขี้น

4. เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ


ปิดหน้าต่างนี้

อ่านเอกสารการศึกษาดูงาน ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
อ่านเอกสารรายงานการศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
อ่านอนุทินการศึกษาดูงาน ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 


Send comments to Chumpot@hotmail.com
Copyright © 2010
Revised:December 2010