รวมผลงาน รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

***ความรู้คืออำนาจ เรียนและค้นคว้าให้สนุกในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำนำ

ผลงานวิจัย

หนังสือ

วารสาร

หนังสือพิมพ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทความ

ผลงานอื่นๆ

รวมภาพ

ถามมาตอบไป

FAQ

แนะนำผู้เขียน


Home

รวมผลงานการศึกษาดูงานประเทศอียิปต์

ผู้เขียนมีโอกาสได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานการจัดการความรู้ด้านการบริหารงานห้องสมุด เป็นการเปิดคัวของศูนย์ฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

โครงการนี้จัดทำได้โดยสะดวกและได้รับความร่วมมือจากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยที่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดรายการศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ กำหนดการดูงานได้กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2551

เป็นโอกาสที่ดีที่ได้สัมผัสกับอารยธรรมของโลกที่อียิปต์ ได้ชมหอสมุดอะเล็กซานเดรียที่มีชื่อเสียง

ประสบการณ์ที่ประทับใจคือการได้ชมมหาปิรามิดกลางทะเลทรายที่กว้างใหญ่ สัมผัสกับความเป็นอยู่ของชาวอียิปต์ในการใช้อูฐเพื่อการเดินทางในทะเลทราย


ปิดหน้าต่างนี้

 


Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright © 2012
Revised:June 2012