พ202 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
Information Technology and Communication for Buddhist Utilization
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
วัดอาวุธวิกสิตาราม อาคาร ญสส.ชั้น 2 ถนนจรัลสนิทวงศ์ ซอย72 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

***ความรู้คืออำนาจ ช่วยกันเผยแพร่พระพุทธศาสนาในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำอธิบายรายวิชา/
แนวการสอน
(Course
Overview)

สารบัญเนื้อหาวิชา

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อการสอน

การประเมินผล
(Evaluation)

ตำราประกอบ
การสอน
(Texts and
Materials)

แหล่งทรัพยากร
สารสนเทศอื่นๆ
(Other Useful
Resources)

แหล่งทรัพยากร
เกี่ยวกับ
Internet
(Resources
about the
Internet and
Its Tools)

ตำราและวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์
(On-Line
Journals and
Magazines)

แนะนำตัวผู้สอน

รายชื่อนักศึกษา

ผลงานของนักศึกษา

การสอบปลายภาค


Home

ขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

ตำราอิเล็กทรอนิกส์ที่นักศึกษาทุกท่านกำลังศึกษาและอ่านอยู่ในขณะนี้ เป็นการจัดทำเนื้อหาในรูปแบบตำราอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าประกอบการศึกษาในรายวิชา พ202 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา (Information Technology and Communication for Buddhist Utilization) ให้นักศึกษาปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนการสอน ในแต่ละสัปดาห์ และเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อผู้สอน ผู้เรียนสามารถติดต่อผู้สอนได้จากกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน (E-learning) โดยติดตามได้จากหน้า Webpage ดังต่อไปนี้
http://lib.kru.ac.th/classroom
หน้า Webpage ดังกล่าว นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ตลอดเวลา
รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล

23 ตุลาคม 2552

 


Send comments to Chumpot@hotmail.com
Copyright © 2008
Revised:October 2009