บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วิชา 881402
วิทยานิพนธ์ 2 (การพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูป)
Dissertation 2 (Full Text of Dissertation Outline Development)
ผู้สอน
คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา
***ความรู้คืออำนาจ เรียนให้สนุกในโลกแห่งสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


เนื้อหารายวิชา

สารบัญ
เนื้อหาวิชา

กิจกรรม
การเรียนการสอน

สื่อการสอน

การประเมินผล

ตำราประกอบ
การสอน

แหล่งทรัพยากร
สารสนเทศ
ประกอบ
การเรียนการสอน

แหล่งทรัพยากร
เกี่ยวกับ Internet

ตำราและวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์

แนะนำผู้สอน


Home

ขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

เอกสารคำสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่นักศึกษาทุกท่านกำลังศึกษาและอ่านอยู่ในขณะนี้ เป็น การจัดทำเนื้อหาในรูปแบบเอกสารคำสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าประกอบการศึกษาในรายวิชา 881402 วิทยานิพนธ์ 2 (การพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มรูป - Full Text of Dissertation Outline Development) เป็นวิชาที่ต่อเนื่องมาจากวิชาวิทยานิพนธ์ 1 เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาถึงวิธีการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์เพื่อจัดทำเค้าโครงการวิจัย สามารถอธิบายถึงความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย สมมติฐานในการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย ของเขตของการวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ และ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย เพื่อเตรียมพร้อมในการขอสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ต่อไป

เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อผู้สอน ผู้เรียนสามารถติดต่อผู้สอนได้จากกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน (e-Learning) โดยติดตามได้จากหน้า Webpage ดังต่อไปนี้

http://elearningcoit.kru.ac.th/
http://www.wachum.com/eBook/881402
หน้า Webpage ดังกล่าว นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ตลอดเวลา

คณาจารย์สาขาวิชาการบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา
ดร.สุวรรณ นาคพนม
รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
ดร.มิตภาณี พงษ์พัว

30 กรกฎาคม 2558

 

Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright© 2015
Revised:July 2015