บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วิชา 881401
วิทยานิพนธ์ 1 (Dissertation I)
ผู้สอน
ดร.สุวรรณ นาคพนม
รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
***ความรู้คืออำนาจ เรียนให้สนุกในโลกแห่งสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


เนื้อหารายวิชา

สารบัญ
เนื้อหาวิชา

กิจกรรม
การเรียนการสอน

สื่อการสอน

การประเมินผล

ตำราประกอบ
การสอน

แหล่งทรัพยากร
สารสนเทศ
ประกอบ
การเรียนการสอน

แหล่งทรัพยากร
เกี่ยวกับ Internet

ตำราและวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์

แนะนำผู้สอน


Home

ขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

เอกสารคำสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่นักศึกษาทุกท่านกำลังศึกษาและอ่านอยู่ในขณะนี้ เป็น การจัดทำเนื้อหาในรูปแบบเอกสารคำสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าประกอบการศึกษาในรายวิชา 881401 วิทยานิพนธ์ 1 (Dissertation I) ซึ่งเป็นวิชาที่กล่าวถึงการสร้างหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Dissertation title and outline) ซึ่งถือว่าเป็นกระบวนการแรกของการจัดทำวิทยานิพนธ์ จึงเป็นความจำเป็นที่นักศึกษาต้องเรียนรู้และเข้าใจให้ถ่องแท้

เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อผู้สอน ผู้เรียนสามารถติดต่อผู้สอนได้จากกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน (e-Learning) โดยติดตามได้จากหน้า Webpage ดังต่อไปนี้

http://elearningcoit.kru.ac.th/
หรือ http://wachum.com/eBook/881401
หน้า Webpage ดังกล่าว นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ตลอดเวลา

ดร.สุวรรณ นาคพนม
รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล

24 พฤศจิกายน 2555

 


Send comments to chumpot@hotmail.com
Copyright © 2012
Revised:November 2012