บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วิชา 881101
การประยุกต์ทฤษฎีทางการบริหารและการพัฒนาการศึกษา
Applications of Theories in Educational Administration
ผู้สอน
ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์
ดร.นิพนธ์ วรรณเวช
ดร.สงบ อินทรมณี
รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
***ความรู้คืออำนาจ เรียนให้สนุกในโลกแห่งสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


แนวการสอน

รายละเอียด
การเรียนการสอน

กิจกรรม
การเรียนการสอน

สื่อการสอน

การประเมินผล

ตำราประกอบ
การสอน

แหล่งทรัพยากร
สารสนเทศ
ประกอบ
การเรียนการสอน

แหล่งทรัพยากร
เกี่ยวกับ Internet

ตำราและวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์

แนะนำผู้สอน


Home

ขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

เอกสารคำสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่นักศึกษาทุกท่านกำลังศึกษาและอ่านอยู่ในขณะนี้ เป็น การจัดทำเนื้อหาในรูปแบบเอกสารคำสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าประกอบการศึกษาในรายวิชา 881101 การประยุกต์ทฤษฎีทางการบริหารและการพัฒนาการศึกษา (Applications of Theories in Educational Administration) ให้นักศึกษาปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์

เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อผู้สอน ผู้เรียนสามารถติดต่อผู้สอนได้จากกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน (E-learning) โดยติดตามได้จากหน้า Webpage ดังต่อไปนี้

http://www.wachum.com/eBook/881101
หน้า Webpage ดังกล่าว นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ตลอดเวลา

ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์
ดร.นิพนธ์ วรรณเวช
ดร.สงบ อินทรมณี
รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล

28 มิถุนายน 2557

 


Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright © 2014
Revised:June 2014