บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
วิชา 811201
การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
Innovation and Information Management
ผู้สอน
รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
อาจารย์สาโรจน์ เผ่าวงศากุล
***ความรู้คืออำนาจ เรียนให้สนุกในโลกแห่งสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


แนวสังเขปรายวิชา

สารบัญ
เนื้อหาวิชา

กิจกรรม
การเรียนการสอน

สื่อการสอน

การประเมินผล

ตำราประกอบ
การสอน

แหล่งทรัพยากร
สารสนเทศ
ประกอบ
การเรียนการสอน

แหล่งทรัพยากร
เกี่ยวกับ Internet

ตำราและวารสาร
อิเล็กทรอนิกส์

แนะนำผู้สอน


Home

ขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน

เอกสารคำสอนอิเล็กทรอนิกส์ที่นักศึกษาทุกท่านกำลังศึกษาและอ่านอยู่ในขณะนี้ เป็นการจัดทำเนื้อหาในรูปแบบเอกสารคำสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าประกอบการศึกษาในรายวิชา 811201 การจัดการ นวัตกรรมและสารสนเทศ (Innovation and Information Management) ให้นักศึกษาปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ และเพื่ออำนวย ความสะดวกในการติดต่อผู้สอน ผู้เรียนสามารถติดต่อผู้สอนได้จากกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน (E-learning) โดยติดตามได้จากหน้า Webpage ดังต่อไปนี้

http://elearningcoit.kru.ac.th/
http://www.wachum.com/eBook/811201

หน้า Webpage ดังกล่าว นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ตลอดเวลา
รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
อาจารย์สาโรจน์ เผ่าวงศากุล
30 กรกฎาคม 2558

 


Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright © 2014
Revised: July 2015