4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา
Computers for Graduates
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2545

ผู้สอน
รศ. จุมพจน์ วนิชกุล
รศ.อัญญาณี คล้ายสุบรรณ์
หลักสูตร การบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
อ.เมือง กาญจนบุรี 71000
chumpot@hotmail.com
neeya1@yahoo.com

หมู่เรียน: การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3 ห้อง 1 (กาญจนบุรี)
เวลาเรียน: วันเสาร์ เวลา 13.00 - 15.40 น.
วันอาทิตย์ เวลา 13.00 - 15.40 น.และการนัดหมายในช่วงเวลาอื่นๆ

หมู่เรียน: การบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3 ห้อง 2 (กาญจนบุรี)
เวลาเรียน: วันเสาร์ เวลา 08.30 - 11.10 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.30 - 11.10 น. และการนัดหมายในช่วงเวลาอื่นๆ

คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา

แนวการสอน (Course Overview)
รายละเอียดการเรียนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
การประเมินผล (Evaluation)
ตำราประกอบการสอน (Texts and Materials)
แหล่งทรัพยากรสารนิเทศอื่นๆ (Other Useful Resources)
แหล่งทรัพยากรเกี่ยวกับ Internet
(Resources about the Internet and Its Tools)
ตำราและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (On-Line Journals and Mags)
ผลงานของนักศึกษา
แนะนำผู้สอน
แนะนำนักศึกษา
การสอบปลายภาค

การเรียนในรายวิชานี้จะเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกปฏิบัติตามที่ได้รับการแนะนำในแต่ละสัปดาห์ การส่งแบบฝึกหัดให้ส่งทาง E-mail

นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยเขียนจดหมายมาที่ chumpot@hotmail.com

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 7 มีนาคม 2546

chumpot@hotmail.com
neeya1@yahoo.com