4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
Information Technology for Life

ภาคต้น ปีการศึกษา 2546
3 (2 - 2)

ผู้สอน : รศ จุมพจน์ วนิชกุล
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
อ. เมือง กาญจนบุรี 71000
chumpot@hotmail.com


หมู่เรียน 451221301
เวลาเรียน วันจันทร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. และการนัดหมายในช่วงเวลาอื่นๆ

ตำราและวารสารอิเล็กทรอนิกส์
(On-Line Journals and Magazines)

ผู้สอนได้รวบรวมแหล่งให้บริการสารนิเทศในระบบ Internet ที่ให้บริการการอ่านเอกสาร ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือ ตำราวิชาการในลักษณะอื่นๆ วารสารและหนังสือพิมพ์ ในระบบ ON-LINE ผู้เรียนจำเป็นต้องใช้เวลาในการเข้าถึงแหล่งให้บริการความรู้นั้นๆ และ เลือกรายการ อ่านตามความต้องการ

รายชื่อแหล่งให้บริการการอ่านตำรา และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญ

WWW.PAISVIRTUAL.COM/EDUCATION/COMERCIAL /EDU26/WEBBOOKS.HTML
WWW.CYBERSOLVE.COM/OUTLINE1.HTML
WWW.DREAMSCAPE.COM/FRANKVAD/FREE.BOOKS.HTML
WWW.ENCYCLOPEDIA.COM
WWW.ENCYBERPEDIA.COM/ENCY.HTM
WWW.COALLIANCE.ORG/EJOURNAL/INDEX

รายชื่อแหล่งให้บริการการอ่านวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ด้านสารนิเทศศาสตร์และคอมพิวเตอร์ศาสตร์

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 7 มิถุนายน 2546
รศ. จุมพจน์ วนิชกุล
chumpot@hotmail.com