4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
Information Technology for Life

ภาคต้น ปีการศึกษา 2546
3 (2 - 2)

ผู้สอน : รศ จุมพจน์ วนิชกุล
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
อ. เมือง กาญจนบุรี 71000
chumpot@hotmail.com


หมู่เรียน 451221301
เวลาเรียน วันจันทร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. และการนัดหมายในช่วงเวลาอื่นๆ

แหล่งทรัพยากรเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
Internet On-Line, Off-Line, Internet Resources)

จากการศึกษาในรายวิชานี้ นักศึกษาจะเรียนรู้เกี่ยวกับ Internet ได้รู้จักการค้นข้อมูลในระบบ รู้แหล่งทรัพยากรสารนิเทศ รู้วิธีการค้นหาสารนิเทศจากแหล่งสารนิเทศที่มีอยู่มากมายในระบบ Internet

ประกาศคุณูปการ (Acknowledgement)

ผู้สอนขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องที่จัดทำ Homepage อยู่แล้วในระบบ Internet จากเมนูต่างๆข้างล่างนี้ ผู้สอนเพียงแต่รวบรวมหัวข้อ และ ยกตัวอย่างแหล่งสารนิเทศ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ขอให้ผู้เรียนใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเป็นหลัก ผู้สอนขอขอบคุณ Site แหล่งสารนิเทศ ตลอดจนข้อมูล ที่สามารถติดต่อได้ ในระบบ Real time หากนักศึกษาไม่สามารถติดต่อได้ในระบบ Internet ให้เลือกเมนูในรายการ Off-Line แทน


Dave Taylor and MurielHarris of Purdue University
Eric Crump and his OWL crew at the University of Missouri
Lou Rosenfield of the University of Michigan School of Information and Library Studies

แหล่งสารนิเทศทั่วๆไป (General Resources)
University of Michigan Home Page

แหล่งสารนิเทศเกี่ยวกับ Internet และการใช้ประโยชน์ (Resources about the Internet and its tools)
ความรู้เกี่ยวกับ Internet (About the Internet)
ทำเนียบนามในระบบ Internet (Internet Directory)
การค้นข้อมูลในระบบ Internet (Internet Search)
การเชื่อมต่อแหล่ง Internet ที่สำคัญ (Special Internet Connections)
จุดเริ่มต้นในการค้นระบบ Internet (Internet Research Starting Points)
มารยาทในการค้นในระบบ Internet (Internet Netiquette)
การใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Identifying Mailing Lists and Usenet Groups)
การค้นรายชื่อในไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (How to Find an Interesting Mailing List)
Listserv Home Page
Search Mailing Lists
Gopher Jewels
A Beginner's Guide to HTML
WWW and HTML Developer's JumpStation
WWW Weavers

แหล่งสารนิเทศเกี่ยวกับการเขียน (Resources for Writing)
การอ้างอิงในระบบ Internet (Writing Resources on the Internet)
Writer's Workshop On-line Handbook
Rensselaer Writing Center On-line Handouts
The Blair On-line Handbook
Purdue On-line Writing Lab (OWL)
Online Writery (U of Missouri OWL)
Other OWLS

On-Line Journals and Mags
Computer-Mediated Communication Magazine
Time/Warner On-Line
The Electronic Newstand

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 7 มิถุนายน 2546
รศ. จุมพจน์ วนิชกุล
chumpot@hotmail.com