4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
Information Technology for Life

ภาคต้น ปีการศึกษา 2546
3 (2 - 2)

ผู้สอน : รศ จุมพจน์ วนิชกุล
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
อ. เมือง กาญจนบุรี 71000
chumpot@hotmail.com


หมู่เรียน 451221301
เวลาเรียน วันจันทร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. และการนัดหมายในช่วงเวลาอื่นๆ

ตำราประกอบการสอนและอ้างอิง

ผู้สอนได้จัดเตรียมตำราประกอบการสอน ดังรายชื่อประกอบข้างล่างนี้ ผู้เรียนติดต่อขอยืมได้โดยตรงจากผู้สอน ส่วนหนังสืออื่นๆ ดูได้จากบรรณานุกรมหนังสือประกอบการเรียนการการสอน ติดต่อขอยืมได้จากฝ่ายจ่าย-รับ สำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี

บุษกริน ฤกขะเมธ. (2539). อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ ไวด์ เว็บ เข้าใจง่าย

สไตล์ 3 มิติ: Internet and World Wild Web Simplified. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
สุนิตย์ เย็นสบาย. (2543). ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสือ
อ้างอิง :Introduction to reference books. กรุงเทพฯ: บูรพาสาส์น.
Eager, Bill & others. (1996). Using the World Wild
Web. (2 nd ed.). Indianapolis: Que.
Grauer, Robert T. & Marx, Gretchen. (1997). Exploring the
Internet. (2 nd ed.). New Jersey: Prentice hall.
Guy, St Clair. (1993). Customer service in the information
environment. London: Bowker-Saur.
Harley Hahn's Internet & Web Yellow Pages. (1997).
Berkeley : Osborne/McGraw-Hill.
Large, Andrew;Tedd, Lucy A. & Hartley, R.J. (1999).
Information seeking in the online age. London: Bowker-Saur.
Long, Larry and Long, Nancy. (1996). Computers. (4th ed.).
New Jersey: Prentice- Hall.
Pike, Marry Anne and others. (1996). Using the Internet with
Window95. Indianapolis: Que.
Prytherch, Ray. (1994). Information management and
Library Science.Wiltshire: Gower.

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 7 มิถุนายน 2546
รศ. จุมพจน์ วนิชกุล
chumpot@hotmail.com