บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1635303 บริการสารสนเทศเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
Information Service for Business and Industry
(3-0)
ภาคต้น ปีการศึกษา 2550

ผู้สอน : รศ.จุมพจน์ วนิชกุล
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

chumpot@hotmail.com


หมู่เรียน : รุ่น 6-7
เวลาเรียน : วันเสาร์ เวลา 09.20 - 12.00 น. และการนัดหมายในช่วงเวลาอื่นๆ

คำอธิบายรายวิชา/แนวการสอน (Course Overview)
สารบัญเนื้อหาวิชา
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
การประเมินผล (Evaluation)
ตำราประกอบการสอน (Texts and Materials)
แหล่งทรัพยากรสารนิเทศอื่นๆ (Other Useful Resources)
แหล่งทรัพยากรเกี่ยวกับ Internet (Resources about the Internet and Its Tools)
ตำราและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (On-Line Journals and Magazines)
แนะนำตัวผู้สอน
รายชื่อนักศึกษา
ผลงานของนักศึกษา
การสอบปลายภาค

การเรียนในรายวิชานี้จะเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกปฏิบัติตามที่ได้รับการแนะนำในแต่ละสัปดาห์ การส่งแบบฝึกหัดให้ส่งทาง E-learning
นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยเขียนจดหมายมาที่ chumpot@hotmail.com

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 14 มิถุนายน 2550
รศ. จุมพจน์ วนิชกุล
chumpot@hotmail.com