1634101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานห้องสมุด
Introduction to Library System
(ภาคปลาย ปีการศึกษา 2543)

ผู้สอน : รศ. จุมพจน์ วนิชกุล
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
กาญจนบุรี

chumpot@rikc.ac.th
chumpot@hotmail.com


หมู่เรียน : 1/40 ศ.
เวลาเรียน : วันพฤหัสบดี เวลา 12.10 - 15.40 น. และการนัดหมายในช่วงเวลาอื่นๆ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานห้องสมุด

 • แนวการสอน (Course Overview)
 • รายละเอียดการเรียนการสอน

 • กิจกรรมการเรียนการสอน

 • สื่อการสอน

 • การประเมินผล (Evaluation)

 • ตำราประกอบการสอน (Texts and Materials)

 • แหล่งทรัพยากรสารนิเทศอื่นๆ (Other Useful Resources)

 • แหล่งทรัพยากรเกี่ยวกับ Internet (Resources about the Internet and Its Tools)

 • ตำราและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (On-Line Journals and Mags)

 • การเรียนในรายวิชานี้จะเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกปฏิบัติตามที่ได้รับการแนะนำในแต่ละสัปดาห์ การส่งแบบฝึกหัดให้ส่งทาง E-mail
  นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยเขียนจดหมายมาที่ chumpot@rikc.ac.th หรือ chumpot@hotmail.com

  ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 30 ตุลาคม 2543
  รศ. จุมพจน์ วนิชกุล
  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
  กรุงเทพมหานคร
  chumpot@rikc.ac.th
  chumpot@hotmail.com