1633201 การจัดหมู่ 2
Classification 2
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2548

ผู้สอน : รศ. จุมพจน์ วนิชกุล
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

chumpot@hotmail.com


หมู่เรียน: 461221301
เวลาเรียน: วันจันทร์ เวลา 13.00 - 15.40 น.

การจัดหมู่ 2

 • แนวการสอน (Course Overview)
 • รายละเอียดการเรียนการสอน

 • กิจกรรมการเรียนการสอน

 • สื่อการสอน

 • การประเมินผล (Evaluation)

 • ตำราประกอบการสอน (Texts and Materials)

 • แหล่งทรัพยากรสารนิเทศอื่นๆ (Other Useful Resources)

 • แหล่งทรัพยากรเกี่ยวกับ Internet (Resources about the Internet and Its Tools)

 • ตำราและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (On-Line Journals and Mags)

 • การเรียนในรายวิชานี้จะเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกปฏิบัติตามที่ได้รับการแนะนำในแต่ละสัปดาห์ การส่งแบบฝึกหัดให้ส่งทาง E-mail
  นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ตลอดเวลา โดยเขียนจดหมายมาที่ chumpotw@yahoo.com หรือ chumpot@hotmail.com

  ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 27 ตุลาคม 2548