1633107
การจัดการฐานข้อมูล
Database Management

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2549
ผู้สอน
รศ. จุมพจน์ วนิชกุล

***ความรู้คืออำนาจ เรียนให้สนุกในโลกแห่งสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***

แนวการสอน

รายละเอียดการเรียนการสอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

การประเมินผล

ตำราประกอบการสอน

แหล่งทรัพยากรสารนิเทศประกอบการเรียนการสอน

แหล่งทรัพยากรเกี่ยวกับ Internet

ตำราและวารสารอิเล็กทรอนิกส์


Home

ขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่าน
ตำราอิเล็กทรอนิกส์ที่นักศึกษาทุกท่านกำลังศึกษาและอ่านอยู่ในขณะนี้ เป็นการจัดทำเนื้อหาในรูปแบบตำราอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าประกอบการศึกษาในรายวิชา 1633107 การจัดการฐานข้อมูล Database Management ให้นักศึกษาปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ และเพื่ออำนวย ความสะดวกในการติดต่อผู้สอน ผู้เรียนสามารถติดต่อผู้สอนได้จากกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน (E-learning) โดยติดตามได้จากหน้า Webpage ดังต่อไปนี้
http://arc.rikc.ac.th/classroom
หน้า Webpage ดังกล่าว นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ตลอดเวลา
มีปัญหาในเรื่องการเรียนการสอน ให้นักศึกษาทุกท่านติดต่อผู้สอนตาม Address ข้างบน
รศ.จุมพจน์ วนิชกุล
9 มิถุนายน 2549

 


Send comments to Chumpot@hotmail.com
Copyright © 2003
Revised:October 2003