1631201 งานเทคนิคของห้องสมุด
Technical Works in Library

ภาคต้น ปีการศึกษา 2546
2 (1 - 2)

ผู้สอน : รศ จุมพจน์ วนิชกุล
โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
อ. เมือง กาญจนบุรี 71000
chumpot@hotmail.com

งานเทคนิคของห้องสมุด
หมู่เรียน 461221301
เวลาเรียน วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 - 11.10 น. และการนัดหมายในช่วงเวลาอื่นๆ

คำอธิบายรายวิชา/แนวการสอน (Course Overview)

สารบัญเนื้อหาวิชา
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
การประเมินผล (Evaluation)
ตำราประกอบการสอน (Texts and Materials)
แหล่งทรัพยากรสารนิเทศอื่นๆ (Other Useful Resources)
แหล่งทรัพยากรเกี่ยวกับ Internet (Resources about the Internet and Its Tools)
ตำราและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (On-Line Journals and Magazines)
แนะนำตัวผู้สอน
รายชื่อนักศึกษา
ผลงานของนักศึกษา

การเรียนในรายวิชานี้จะเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นหลัก ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกปฏิบัติตามที่ได้รับการแนะนำในแต่ละสัปดาห์ การส่งแบบฝึกหัดให้ส่งทาง E-mail หรือ วิธีการที่จะกำหนด

นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ตลอดเวลาทำการที่เปิดเรียน ณ อาคารสำนักวิทยบริการ ชั้น 6 หรือเขียนจดหมายมาที่ chumpot@hotmail.com

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 7 มิถุนายน 2546
รศ. จุมพจน์ วนิชกุล
chumpot@hotmail.com