***เรียนให้สนุกในโลกแห่งสังคมข่าวสาร ไร้ขอบเขต ไร้พรมแดน***


ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
รศ.จุมพจน์ วนิชกุล/ผศ.ฟ้อน เปรมพันธ์/ผศ.วิไลวรรณ สันถวะโกมล/
อาจารย์ราตรี แจ่มนิยม/ อาจารย์นงนุช ถ้วยทอง
โปรแกรมวิชาการศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


คำอธิบายรายวิชา/
แนวการสอน
(Course Overview)

สารบัญเนื้อหาวิชา

กิจกรรมการเรียน
การสอน

สื่อการสอน

การประเมินผล
(Evaluation)

ตำราประกอบการสอน
(Texts and Materials)

แหล่งทรัพยากรสารนิเทศอื่นๆ
(Other Useful Resources)

แหล่งทรัพยากรเกี่ยวกับ Internet
(Resources about the Internet and Its Tools)

ตำราและวารสารอิเล็กทรอนิกส์
(On-Line Journals and Magazines)

แบบฝึกหัด

เฉลยแบบฝึกหัด

บรรณานุกรม

โน้ตจากผู้สอน


Home

ขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านที่กำลังศึกษาวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น การจัดทำตำราในลักษณะที่นักศึกษากำลังอ่านอยู่ในขณะนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบการเรียนในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอให้นักศึกษาติดตามกระบวนการเรียนการสอนได้จากหน้าจอ Homepage ของตำรา และเลือกเมนูกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์ เพื่ออ่านบทความและทำกิจกรรมที่ระบุไว้ในแต่ละสัปดาห์

คณาจารย์ผู้สอน
7 มิถุนายน 2547

 


Send comments to Chumpot@hotmail.com
Copyright © 2004
Revised:Junr 2004