รวมผลงาน รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

***ความรู้คืออำนาจ เรียนและค้นคว้าให้สนุกในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำนำ

ผลงานวิจัย

หนังสือ

วารสาร

หนังสือพิมพ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทความ

ผลงานอื่นๆ

รวมภาพ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ถามมาตอบไป

FAQ

แนะนำผู้เขียน


Home

Your astrology

โหราศาสตร์ของท่าน

Introduction
The interpretation of your astrology chart begins on the following page.

You will find that the interpretation of your chart is written in simple language, uncluttered by astrological jargon. If a statement appears to contradict another statement, then you exhibit these opposite qualities at different times in your life. For example, a statement that you are highly sociable and gregarious and a statement that you prefer solitude seemingly contradict each other; this means that you vacillate, and need both sociability and solitude at different times.

บทนำ
การพยากรณ์โหราศาสตร์ของคุณจะเริ่มต้นในหน้าต่อไปนี้

คุณจะพบว่าการพยากรณ์ได้เขียนขึ้นด้วยภาษาที่ง่าย แจกแจงไปตามสภาพทางโหราศาสตร์ ถ้าคำทำนายดูเหมือนจะขัดแย้งกับคำทำนายอื่นๆ คุณจะแสดงถึงตัวตนของคุณเองที่แตกต่างไปจากคำทำนายในชีวิตของคุณ ตัวอย่างเช่นคำทำนายที่คุณเข้ากับคนง่ายชอบอยู่ในสังคมและคำทำนายที่ว่าคุณต้องการความสันโดษ บางครั้งอาจดูเหมือนขัดแย้งกัน กรณีนี้หมายความว่าคุณหวั่นไหวและอาจต้องทั้งชอบอยู่ในสังคม และต้องการความสันโดษในเวลาที่ต่างกัน


The astrological factor that the interpretation is based on is also given. The astrological factor is given for the benefit of astrologers and students of astrology. If you are not a student of astrology, then obviously the factor will not be meaningful to you, and you can ignore it.

มีการกำหนดปัจจัยทางโหราศาสตร์ในการตีความคำทำนาย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของโหราศาสตร์และผู้ใฝ่รู้ทางโหราศาสตร์ ถ้าคุณไม่ได้เป็นผู้ใฝ่รู้ทางโหราศาสตร์แล้วปัจจัยด้านนี้จะไม่มีความหมายกับคุณและคุณก็ไม่ต้องสนใจในรายละเอียดตรงประเด็นนี้


If you find this interpretation of your birth chart interesting and informative, you might want to discuss your birth chart with a professional astrologer to learn more about the astrological influences on your life.

หากคุณอ่านคำทำนายของเรือนชะตาวันเกิดของคุณว่าน่าสนใจ คุณอาจจะคุยเพิ่มเติมกับโหรมืออาชีพเพื่อที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับอิทธิพลทางโหราศาสตร์ที่เกี่ยวกับชีวิตของคุณ

โชคชะตาราศรี หน้า 1  2   3   4   5   6   7   8

 


Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright © 2012
Revised:June 2012