รวมผลงาน รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ถนนกาญจนบุรี-ไทรโยค ต.หนองบัว อ.เมือง กาญจนบุรี 71000

***ความรู้คืออำนาจ เรียนและค้นคว้าให้สนุกในโลกของสังคมข่าวสาร ไร้พรมแดน ไร้กาลเวลา***


คำนำ

ผลงานวิจัย

หนังสือ

วารสาร

หนังสือพิมพ์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

บทความ

ผลงานอื่นๆ

รวมภาพ

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

ถามมาตอบไป

FAQ

แนะนำผู้เขียน


Home

รองศาสตราจารย์ ดร.จุมพจน์ วนิชกุล


วัน เดือน ปี เกิด 24 กุมภาพันธ์ 2492
ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 119-120 หมู่ 1 ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา


การศึกษา
ระดับประถมศึกษา
จบชั้นประถมศึกษา 1-3 จากโรงเรียนมารดานฤมล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
จบชั้นประถมศึกษา 4 จากโรงเรียนเทศบาลเบญจมบพิตร อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร

ระดับมัธยมศึกษา
จบชั้นมัธยมศึกษา (ม.1-ม.6 และ ม.ศ.4-5 แผนกวิทยาศาสตร์)
จากโรงเรียนวัดเบญจมบพิตร อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2511


ระดับอุดมศึกษา
ระดับ ป.กศ.สูง(วิชาเอก ภาษาอังกฤษ วิชาโท ภาษาไทย และสังคมศึกษา) จากวิทยาลัยครูจันทรเกษม พ.ศ.2513
ระดับ กศ.บ.(วิชาเอก ภาษาอังกฤษ วิชาโท ชีววิทยา) จาก วิทยาลัยวิชาการศึกษามหาสารคาม พ.ศ.2515
ระดับ ป.สูง(บรรณารักษศาสตร์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2517
ระดับ อ.ม.(บรรณารักษศาสตร์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2520
ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง(บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2532
ระดับ ค.ด.(การอุดมศึกษา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
Cert. in Library Automation (San Jose State University), USA, 1996.


การทำงาน
พ.ศ.2516-2517 บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน ธนาคารศรีนคร สาขาสามแยก และ สาขาถนนเพชรบุรีตัดใหม่
พ.ศ.2517 บรรณารักษ์ห้องสมุดวิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ
พ.ศ.2517-2523 ผู้สื่อข่าวและบรรณารักษ์หนังสือพิมพ์เดอะเนชั่น และ ประชาชาติรายสัปดาห์
พ.ศ.2523 - รับราชการครูสังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี
พ.ศ. 2525 - 2526 และ พ.ศ. 2533 - 2540 หัวหน้าฝ่ายหอสมุด วิทยาลัยครูกาญจนบุรี
พ.ศ. 2540 - 2547 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี
พ.ศ. 2547 - 2552 ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
พ.ศ. 2553 - กรรมการประจำหลักสูตรการบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ประสบการณ์
พ.ศ.2518 ตัวแทนสื่อมวลชนได้รับเชิญจากประเทศมาเลเซีย ดูงานเกี่ยวกับการศึกษา และการรักษาความสะอาด
พ.ศ.2520 ตัวแทนสื่อมวลชนจากประเทศไทยเพียงคนเดียว เข้าร่วมการประชุมประจำปี ขององค์การยูนิเซฟ ณ กรุงมนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
พ.ศ. 2537 ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งลอสแองเจลิส (UCLC) ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2538 ศึกษาดูงานการศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศมาเลเซีย และ ประเทศสิงคโปร์
พ.ศ. 2539 เข้ารับการอบรมวิชาห้องสมุดอัตโนมัติ ณ มหาวิทยาลัยซานโฮเซ ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2542 เข้าร่วมการประชุมบรรณารักษ์นานาชาติ (IFLA) ครั้งที่ 65
พ.ศ. 2544 ศึกษาดูงานห้องสมุดในมหาวิทยาลัยเอกชน ประเทศเกาหลีใต้
พ.ศ. 2547 ศึกษาดูงานการบริหารงานการศึกษา ประเทศนิวซีแลนด์
พ.ศ. 2547 ศึกษาดูงานการบริหารงานห้องสมุด ประเทศสิงคโปร์
พ.ศ. 2548 ศึกษาดูงานการบริหารงานการศึกษา ประเทศอินโดนีเซีย
พ.ศ. 2548 ศึกษาดูงานการบริหารงานการศึกษา ประเทศอินเดีย
พ.ศ. 2549 ศึกษาดูงานการบริหารงานห้องสมุด ประเทศมาเลเซีย
พ.ศ. 2549 ศึกษาดูงานการบริหารงานการศึกษา ประเทศพม่า
พ.ศ. 2549 ศึกษาดูงานการบริหารงานการศึกษา กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ. 2550 ศึกษาดูงานการบริหารงานการศึกษา ประเทศลาว
พ.ศ. 2551 ศึกษาดูงานการบริหารงานการศึกษา มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
พ.ศ. 2551 ศึกษาดูงานการบริหารงานการศึกษา ฮ่องกง
พ.ศ. 2551 ศึกษาดูงานการบริหารงานการศึกษาและห้องสมุด ประเทศกัมพูชา
พ.ศ. 2551 ศึกษาดูงานการบริหารงานการศึกษาและห้องสมุด ประเทศอียิปต์
พ.ศ. 2552 ศึกษาดูงานการบริหารงานการศึกษาและห้องสมุด ประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ. 2553 ศึกษาดูงานการบริหารงานการศึกษาและห้องสมุด ประเทศฮ่องกง มาเก๊า
พ.ศ. 2553 ศึกษาดูงานการบริหารงานการศึกษาและห้องสมุด ประเทศเดนมาร์ก สวีเดน นอร์เว และ ฟินแลนด์
พ.ศ. 2554 ศึกษาดูงานการบริหารงานการศึกษาและห้องสมุด ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลนด์ และ เยอรมัน
พ.ศ. 2555 ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรม ณ ประเทศอินเดีย และ เนปาล
พ.ศ. 2555 ศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ณ ประเทศญี่ปุ่น


ตำแหน่งทางวิชาการ
ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์เมื่อ พ.ศ.2530
ได้รับตำแหน่งทางวิชาการเป็นรองศาสตราจารย์เมื่อ พ.ศ.2533


เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
ต.ม.  ตริตาภรณ์มงกุฏไทย   5 ธ.ค. 2529
ต.ช.  ตริตาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 2532
ท.ม.  ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย  5 ธ.ค. 2534
ท.ช.  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 2538
ป.ม.  ประถมาภรณ์มงกุฏไทย  5 ธ.ค. 2540
ป.ช.  ประถมาภรณ์ช้างเผือก  5 ธ.ค. 2543
ม.ว.ม.  มหาวชิรมงกุฏ  5 ธ.ค. 2548
ร.จ.พ.  เหรียญจักรพรรดิมาลา   5 ธ.ค. 2551


กิจกรรมทางวิชาการ
ผู้ตรวจผลงานทางวิชาการของกรมการฝึกหัดครู
กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรรมการตรวจวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
กรรมการบริหารของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสำนักวิทยบริการ สถาบันราชภัฏ
ประธานคณะกรรมการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
คณะกรรมการประจำหลักสูตรการบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


ผลงานการเขียน
หนังสือ

จุมพจน์ วนิชกุล. (2529).การจัดหมู่หนังสือระบบดิวอี้. กาญจนบุรี: คณะวิชา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี,
-----. (2536).การวิจัยบทบาทของระบบสารนิเทศทางวิชาการแห่งชาติ
ที่มีผลต่อการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี. กาญจนบุรี:
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี.
-----. (2532). ความรู้เบื้องต้นทางสารนิเทศศาสตร์. กาญจนบุรี: คณะวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี.
-----. (2528). บริการของห้องสมุด. กาญจนบุรี: คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยครูกาญจนบุรี.
-----. (2528). ห้องสมุดประชาชน. กาญจนบุรี: คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยครูกาญจนบุรี.
-----. (2531). เอกสารคำสอนวิชา 2632203 วิเคราะห์เลขหมู่ 1. กาญจนบุรี:
คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี.
-----. (2528). เอกสารประกอบการสอนวิชาบรรณ 101 ห้องสมุด
และการศึกษาค้นคว้า.กาญจนบุรี: คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วิทยาลัยครูกาญจนบุรี.
จุมพจน์ วนิชกุลและคนอื่นๆ. (2533). ห้องสมุดและการค้นคว้า. กาญจนบุรี: คณะวิชา
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี.
-----. (2526). ห้องสมุดและการศึกษาค้นคว้า กรุงเทพมหานคร:
เคล็ดไทย.

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ระดับปริญญาตรี

จุมพจน์ วนิชกุล. (2544). 1500101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น. ค้นจาก
http://www.wachum.com/eBook/1500101
-----. (2549). 1544603 การสืบค้นข้อมูลภาษาไทย. ค้นจาก
http://www.wachum.com/eBook/1544603
-----. (2549). 1552629 ภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาไทย. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 10, 2555,จาก http://www.wachum.com/eBook/1552629
-----. (2549). 1553306 ภาษาอังกฤษสำหรับครูสังคมศึกษา 1. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 10, 2555,จาก http://www.wachum.com/eBook/1553306
-----. (2551). 1630101 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้.ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 1, 2551,จาก http://www.wachum.com/eBook/1630101
-----. (2544). 1631101 ความรู้เบื้องต้นทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์.ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 10, 2555,จาก http://www.wachum.com/eBook/1631101
-----. (2544). 1631201 งานเทคนิคของห้องสมุด. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 10, 2555,จาก http://www.wachum.com/eBook/1631201
-----. (2544). 1632502 ธุรกิจสิ่งพิมพ์. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 10, 2555,จาก http://www.wachum.com/eBook/1632502
-----. (2544). 1631303 บริการอ้างอิงและสารสนเทศ. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 10, 2555,จาก http://www.wachum.com/eBook/1631303
-----. (2544). 1633103 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารนิเทศ. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 10, 2555,จาก http://www.wachum.com/eBook/1633103
-----. (2544). 1633106 การเผยแพร่สารนิเทศด้วยเทคโนโลยีสารนิเทศ. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 10, 2555,จาก http://www.wachum.com/eBook/1633106
-----. (2544). 1633107 การจัดการฐานข้อมูล. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 10, 2555,จาก http://www.wachum.com/eBook/1633107
-----. (2544). 1633109 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 10, 2555,จาก http://www.wachum.com/eBook/1633109
-----. (2544). 1633110 เทคโนโลยีสารนิเทศและ การประยุกต์ใช้. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 10, 2555,จาก http://www.wachum.com/eBook/1633110
-----. (2544). 1633201 การจัดหมู่ 2. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 10, 2555,จาก http://www.wachum.com/eBook/1633201
-----. (2544). 1633405 ห้องสมุดประชาชน. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 10, 2555,จาก http://www.wachum.com/eBook/1633405
-----. (2544). 1634101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบงานห้องสมุด. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 10, 2555,จาก http://www.wachum.com/eBook/1634101
-----. (2544). 1634102 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 10, 2555,จาก http://www.wachum.com/eBook/1634102
-----. (2544). 4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 10, 2555,จาก http://www.wachum.com/eBook/4000107
-----. (2549). 4000111 ทักษะการจัดการความรู้. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 10, 2555,จาก http://www.wachum.com/eBook/4000111
-----. (2549). 4000111e ทักษะการจัดการความรู้(ภาษาอังกฤษ). ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 10, 2555,จาก http://www.wachum.com/eBook/4000111e
-----. (2549). 4083111 ภาษาอังกฤษสำหรับครูพลศึกษา 3. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 10, 2555,จาก http://www.wachum.com/eBook/4083111

ระดับปริญญาโท

จุมพจน์ วนิชกุล. (2550). 1036703 การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 1, 2550,จาก http://www.wachum.com/eBook/1036703
-----. (2550). 1635206 การจัดการข้อมูลและศูนย์ข้อมูล. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 1, 2550,จาก http://www.wachum.com/eBook/1635206
-----. (2550). 1635301 แหล่งสารสนเทศและการให้บริการ. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 1, 2550,จาก http://www.wachum.com/eBook/1635301
-----. (2550). 1635302 การตลาดด้านผลิตภัณฑ์และบริการสารสนเทศ. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 1, 2550,จาก http://www.wachum.com/eBook/1635302
-----. (2550). 1635303 บริการสารสนเทศเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 1, 2550,จาก http://www.wachum.com/eBook/1635303
-----. (2549). 1635203 ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 10, 2555,จาก http://www.wachum.com/eBook/1635203
-----. (2550). 2535609 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาองค์กร. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 1, 2550,จาก http://www.wachum.com/eBook/2535609
-----. (2544). 2553310 ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 10, 2555,จาก http://www.wachum.com/eBook/2553310
-----. (2544). 4125101 คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา. ค้นเมื่อ
พฤศจิกายน 10, 2555,จาก http://www.wachum.com/eBook/4125101

ระดับปริญญาเอก

จุมพจน์ วนิชกุล. (2551). พ202 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา. ค้นเมื่อ พฤศจิกายน 1, 2551,จาก
http://www.wachum.com/eBook/p202

บทความในหนังสือ

จุมพจน์ วนิชกุล. กาญจนบุรี, (2542). สถาบันราชภัฏ. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง
เล่ม 1,(หน้า 289 -291). กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์.
-----. (2531). การเขียนรายการอ้างอิง. ใน คู่มือการเขียนผลงาน
ทางวิชาการ, หน้า 45-63. กาญจนบุรี: ฝ่ายเอกสารและตำรา สำนักส่งเสริมวิชาการ
วิทยาลัยครูกาญจนบุรี.
-----. (2534). การบริการและเผยแพร่สารนิเทศ. ใน เอกสารการประชุมสัมมนา
ทางวิชาการ เรื่องการบริการ และเผยแพร่สารนิเทศด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่.
กาญจนบุรี: คณะวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ วิทยาลัยครูกาญจนบุรี.
-----. (2530). การจัดหาเอกสารข้อมูล. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์เอกสาร
เพื่องานพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. (เอกสารประกอบการบรรยาย
เรื่อง การจัดหาเอกสารข้อมูลระหว่าง วันที่ 30 พ.ย. - 9 ธ.ค. 2530
ณ สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
-----. (2542). เขาแหลม, เขื่อน. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 2
(หน้า 726 -727). กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์.
-----. (2536). พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
กับพระราชกรณียกิจทางการศึกษา. ใน นานาทรรศนะทางการศึกษา
(หน้า19-31). กาญจนบุรี: วิทยาลัยครูกาญจนบุรี.
-----. (2542). ศรีนครินทร์, เขื่อน. ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคกลาง เล่ม 13
(หน้า 6151-6154). กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์.


บทความในวารสารและหนังสือพิมพ์

จุมพจน์ วนิชกุล. (2530).การบริการห้องสมุดเพื่อการรู้หนังสือในประเทศไทย. แควใหญ่,
4(1), 30-35.
-----. (19 ตุลาคม 2530). ข้อมูลเรื่องเขื่อนน้ำโจน: รัฐบาลตัดสินใจอย่างไร.
มติชน, 6.
-----. (มกราคม - มิถุนายน 2531). ข้อมูลเรื่องเขื่อนน้ำโจน ข้อมูลชั้นดีของฝ่ายสร้าง ?
มนุษยศาสตร์,10(1), 112-116.
-----. (มกราคม - มิถุนายน 2531). ข้อมูลเรื่องเขื่อนน้ำโจน สิ่งที่ประชาชนควรรู้.
แควใหญ่, 5(2),37-43.
-----. (มกราคม - มิถุนายน 2531). บรรณานุกรมข้อมูลเรื่องเขื่อนนำโจนเพื่อการวิจัย.
ข่าวสารการวิจัย, 4(1), 49-55.
-----. (2531). สนเทศสังคม. ข่าวสารประชาสัมพันธ์แควใหญ่, 1,2.
-----. (มกราคม 2530). การบริการห้องสมุดเพื่อการรู้หนังสือในประเทศไทย. แควใหญ่,
4(2),30-35.
-----. (เมษายน - มิถุนายน). ความเป็นมาของการจัดดำเนินงานภาพในประเทศไทย.
วารสารห้องสมุด, 26(2), 58-69.
-----. (มิถุนายน 2534). ธุรกิจบริการสารนิเทศเชิงพาณิชย์. แควใหญ่, 9:1
24-46.
-----. (มกราคม - มีนาคม 2527). แนะนำหนังสือและผลงานวิจัยในห้องสมุด
วิทยาลัยครูกาญจนบุรี. ข่าวสารการวิจัย, 1(1), 35-43.
-----. (เมษายน - มิถุนายน 2527). สภาพการดำเนินงานห้องสมุดประชาชนของ
กรมการศึกษานอกโรงเรียนในปัจจุบัน. วารสารห้องสมุด,28, 26-71.
-----. (กันยายน 2528). ความทรงจำที่ยากจะลืม. มนุษย์สาร,7(1), 32-38.
-----. (กันยายน 2530). เหตุการณ์สะพานข้ามแม่น้ำแคว. แควใหญ่, 5(1),
51-55.
จุมวนิช พจนกุล. (7 ธันวาคม 2532). ระบบสารนิเทศแห่งชาติ: รัฐบาลกระตือรือร้นแค่ไหน.
กรุงเทพธุรกิจ, 4.
-----. (24 พฤศจิกายน 2532). สื่อข้อมูล: ที่มาแห่งการตัดสินใจของผู้บริหาร.
กรุงเทพธุรกิจ, 4.
-----. (17 พฤศจิกายน 2532). อำนาจข้อมูล. กรุงเทพธุรกิจ, 4.

บทความแปล

จุมพจน์ วนิชกุล. (กันยายน 2525). มาหาเวลาอ่านหนังสือกันเถอะ. แปลจาก
How to find time to read โดย Louis Shore. บรรณสาร วค.กจ., 1, 5-8.
-----. (กันยายน 2526). ความทรงจำที่ยากจะลืม. แปลจาก How do you forget
the unforgettable โดย Cornelis B.Evers. มนุษย์สาร, 7, 32-38.


บทความจากหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ

Chumpot Wanichagul. (January 25, 1976). Profit ... and the education business.
The Voice of the Nation, 6.
-----. (May 16, 1976). With a little help from Mao.
The Voice of the Nation, 4.
-----. (June 20, 1976) . Fight the filth. The Voice of the
Nation, 5,10.
-----. (August 16,1976). Knowledge through books at the wats. The Voice of the
Nation,3.
-----. (August 1977). Introducing the nation's new education plan.
The Voice of the Nation, 23-24. (Midyear Review Edition)
-----. (Sepember 4,1977). Fame comes to young amatuer Thai artist. The Nation
Review, 6.
-----. (December 25, 1977). What being done about our education policy.
The Nation Review, 3.
-----. (October 22,1978). Fame has changed Prateep's life-style. The Nation Review,
5.
-----. (November 18, 1978). Non-formal education to help Thailand read and write.
The Nation Review, 10,14.


หน้าสารบัญ

ปรับปรุงล่าสุด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555
รศ.ดร.จุมพจน์ วนิชกุล
Send comments to wachum49@hotmail.com
Copyright © 2012
Revised:November2012